Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Thư (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:27' 11-09-2013
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 1676
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY Độc lập Tự do –Hạnh phúc

Số: 14 /KH-S1HMT Hòa Mỹ Tây, ngày 11 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2013-2014

- Căn cứ thông tư số 43/2006/TT- BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
- Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
- Căn cứ Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Qui định về đánh giá trường Tiểu học;
- Căn cứ công văn số 821/SGDĐT-TTr ngày 28/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên;
- Căn cứ công văn số 5478/BGDĐT-GDTH ngày 08 tháng 08 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2013-2014;
- Căn cứ công văn 796/SGDĐT-GDTiH ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013-2014;
- Căn cứ công văn 397/HD-GDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây hòa về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013-2014;
- Căn cứ công văn 396/HD-GDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây hòa về Lịch công tác trọng tâm giáo dục tiểu học năm học 2013-2014;
- Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 của nhà trường, Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2013-2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Đánh giá toàn diện hoạt động của các bộ phận, tình hình giảng dạy, cũng như hồ sơ sổ sách, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, quy chế chuyên môn của giáo viên.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.
II. NHIỆM VỤ:
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường, đáp ứng yêu cầu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013-2014.
- Cũng cố công tác tổ chức và quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, phát hiện kịp thời những sai phạm, để chấn chỉnh kịp thời.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt ở các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm tra của nhà trường;
- Tăng cường vai trò của thanh tra nhân dân và các đoàn thể trong công tác kiểm tra;
- Kiểm tra toàn diện 100% số giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
- Kiểm tra toàn diện 5 tổ chuyên môn và tổ VP.
- Kiểm tra chuyên đề, đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn 2/3 số giáo viên.
- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp”.
- Kiểm tra các hoạt động, các lĩnh vực quản lý trong trường ít nhất một lần/năm.
- Kiểm tra việc đánh giá kết quả học tập của giáo viên.
- Kiểm tra việc trang trí, vệ sinh lớp học.
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân ở trường, thực hiện đúng luật khiếu nại tố cáo của công dân, của giáo viên, học sinh trong phạm vi quản lý của nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, về công tác tự kiểm tra, tổ chức thanh tra nhà nước, chuyên ngành cấp trên trực tiếp.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Kiểm tra toàn diện:
a. Kiểm tra toàn diện giáo viên:
Kiểm tra toàn diện để đánh giá chất lượng giáo viên theo thông tư 43/2006/TTBGHĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên, trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với những quy định của các văn bản vi phạm pháp luật về